VADEMECUM PRIMARIE
Základná škola Primaria, st. Gallen, Švajčiarsko
Princípy SBW
Primaria je „členom“ SBW, zoskupenia alternatívnych škôl v nemecky hovoriacich krajinách. SBW má sídlo v Bazilei, je registrované ako súkromná firma a zabezpečuje administráciu a finančný manažment členských škôl. Školy združené v tomto zoskupení uplatňujú v učebnom procese 4 základné princípy:
 1) Úctivé chovanie
 2) Autonómne formy učenia
 3) Pripravené prostredie
 4) Dôvera v naplnenie

Ako v Primarii napĺňajú vo vyučovacom procese tieto základné princípy si môžete pozrieť v dokumente: Ako učíme.~~~Systém školy
 • Učitelia v Primarii sledujú oficiálne plány školstva vo Švajčiarsku, ale z učebných osnov látku prioritizujú podľa svojho uváženia a pri vyučovaní používajú metódy, ktoré im najviac vyhovujú a zároveň o ktorých sú presvedčení, že sú najefektívnejšie pre budovanie kompetencií dieťata nielen v odbornej a metodickej, ale aj v sociálnej oblasti.
 • Deti sú v škole od 8:30 do 15:30. Streda je krátky deň, učia sa len do 12:30. Piatky trávia v exteriéri.
 • Škola má spolu cca 50 detí - sú rozdelené na 2 stupne: 1 stupeň (4-8 rokov), 2 stupeň (8-13 rokov). Na druhom stupni (Primarstufe) majú cca 29 detí. Prechod detí z 1. na 2. stupeň, ako aj v rámci druhého stupňa medzi skupinami je daný nie vekom, ale vyzretosťou dieťaťa.
 • Deti v Primarstufe majú vtáčie mená, resp. sú delení na 4 skupiny, ktoré sú pomenované podľa vtákov:
  • a) Plattenvögel (príchodiaci do školy, nováčikovia)
  • b) Standvögel
  • c) Gleitvögel
  • d) Zugvögel (najstarší, opúšťajú školu)
 • Každý žiak má svoj vlastný stôl – väčšina sa nachádza pri okne. Väčšinu aktivít počas dňa robia mimo svojho stola. Stoly využívajú na samostatnú prácu – čítanie, písanie, práca so slovníkom či literatúrou.
 • Každý žiak má individuálny učebný program, ktorý si zostaví spolu s učiteľom.
 • Škola nemá zvonenie
 • Domáce úlohy žiaci obvykle nedostávajú – len vtedy, ak si ich deti vyžiadajú (chcú dokončiť niečo, čo v škole nestihli) alebo ak starší žiaci (Zugvögel) potrebujú niečo precvičovať.
 • Doobeda majú žiaci cca 20 min. prestávku na jedenie, v určených priestoroch však môžu jesť kedykoľvek, keď majú voľno.
 • Učiteľov volajú žiaci krstným menom.
 • 3 soboty v roku majú deň pre vzdelávanie rodičov. Je to čas na diskusie o fungovaní školy, o filozofii učenia atď.
 • Na začiatku roka majú v škole deň otvorených dverí pre rodičov, starých rodičov a verejnosť.
 • Dvakrát do roka majú učitelia vyčlenený čas na konzultácie s rodičmi. Pri týchto konzultáciách sú prítomné aj deti. Rodič môže počas roka kedykoľvek prísť a byť v škole.
 • Učitelia dávajú rodičom „list z pozorovania dieťaťa“, kam počas roka zapisujú všetci učitelia zaujímavosti z pozorovania dieťaťa počas vyučovacieho procesu.
 • Učitelia robia s deťmi priebežné hodnotenie dosahovania učebných cieľov vo všetkých predmetoch.
~~~Priestory v Primarii
Triedy a spoločné miestnosti Primarie sú rozložené na dvoch poschodiach. Srdcom školy je miestnsť pre plénum – tu kolektív školy každé ráno spoločne začne deň, tu prebiehajú všetky dôležité celoškolské diskusie.
Kruh / Plénum – priestor s kruhovým kobercom a špeciálnymi nízkymi stoličkami usporiadanými do kruhu. Tu sedia všetci spolu – učitelia aj žiaci. V strede kruhu sú dekorácie podľa aktuálneho ročného obdobia a ročnej témy. Okolo nich sú podľa potreby usporiadané materiály, o ktorých sa na pléne hovorí. Popri stenách sú poličky s knihami a najmä s vystavenými materiálmi, ktoré aktuálne využívajú k preberaniu ročnej témy alebo priamo výrobky detí. Tiež je tu miesto pre tabuľu, na ktorú sa z jednej strany píšu veci k programu a zozadu si deti počas týždňa zapisujú konflikty, ktoré majú potrebu riešiť na spoločnom pléne. Na piatkovom pléne sa tabuľa otočí a spoločne sa hľadajú riešenia konfliktov.
Zápasnícka miestnosť - relatívne veľký priestor, kde je podlaha vystlaná matracmi a žinenkami, sú tu rebriny, koza a rôzne prvky s oblými hranami – táto miestnosť je určená na bezpečné vybitie fyzickej energie či už v hrách alebo súbojoch. Pohyb pri „zápasení“ je tu usmerňovaný presnými pravidlami – napr všetci musia byť na kolenách. Roky praxe Primarie ukázali, že krátky čas strávený v pondelok ráno v „Gumpy“ (ako túto miestnosť volajú), pomáha odbúrať povíkendové napätie. Fyzický kontakt žiakov, či učiteľov so žiakmi, je pre niektoré deti veľmi dôležitý pri budovaní zdravých vzťahov. Pokiaľ počas hodín v škole vyvstane potreba žiakov zmerať si sily fyzicky – je im to umožnené práve v Gumpy, pričom musia všetky strany dodržiavať pravidlá.
Triedy – triedou v našom ponímaní je v Primarii každá miestnosť. Všade dochádza k procesu učenia. Tu je myslená trieda ako priestor, kde majú žiaci svoje stoly. Tieto miestnosti majú popri stenách umiestnené regále so všetkými pomôcky tak, aby boli deťom kedykoľvek dostupné. Tak si dieťa počas časových blokov k vybranému predmetu kedykoľvek vezme pomôcky, s ktorými sa mu najlepšie pracuje a precvičuje si preberanú látku. Súčasťou triedy je tabuľa, pred ktorou je koberec, na ktorom deti väčšinou sedia v kruhu pri preberaní novej látky.
Hudobná miestnosť – s klavírom a všakovakými ďalšími hudobnými nástrojmi. Neveľká miestnosť, ktorá sa dá zavrieť a zvukovo čiastočne izolovať od zvyšku školy. Deti sem podľa záujmu idú počas voľných časových blokov alebo keď majú zadanie hotové skôr ako ostatní. Deti sa navzájom učia hrať na hudobné nástroje – každý si určuje nástroj a intenzitu učenia sám. Tento priestor využívajú aj na diskusiu v menšej skupinke, kedy sa napríklad riešia konflikty, ktoré sa týkajú malej skupiny detí a teda nemusia byť preberané na pléne.
Divadelná miestnosť – priestor, kde sú rôzne materiály na stavanie bunkrov – matrace, dosky, deky, látky, vankúše, atď. Deti majú podľa záujmu v pondelok doobeda vyčlenený čas na stavanie bunkrov. Stavajú ich v skupinách, pričom sa o materiál musia podeliť. Bunkre majú postavené od pondelka do piatka a vo voľnom čase sa v nich hrajú. Každá skupinka si svoj bunker označí a ostatní im nesmú materiál počas týždňa vziať. V piatok tie isté deti musia bunkre rozložiť a materiál dať na pôvodné miesto. Je tu priestor aj na vešiak s množstvom starých šiat a kostýmov – tu si deti zažívajú príbehy a nacvičujú predstavenia. V strede miestnosti je veľký priestor, ktorý vo voľných chvíľach využívajú na chodenie/balancovanie na obrovskej guli alebo na jednokolkách. Svoje miesto tu majú aj veľké krabice s legom a drevenými skladačkami, či starodávna skriňa plná komiksov, pohodlná sedačka a rôzne žonglérske náradie.
Čitáreň / herňa – nad divadelnou miestnosťou je polootvorený priestor s knihami a spoločenskými hrami, ktorý poskytuje deťom určité súkromie.
Experimentáreň – miestnosť, v ktorej sa odohrávajú všetky experimenty v rámci fyziky, chémie, či niekedy aj geografie alebo matematiky. Sú tu uložené všetky učebné materiály k prírodovedným predmetom. Tiež je tu priestor pre chovateľský kútik, v ktorom deti chovajú potkany či hada. Svoje miesto tu má aj malá kuchynka, v ktorej si deti v prípade záujmu varia obed alebo pripravujú jedlá pri špeciálnych príležitostiach. V tejto miestnosti je uložený aj materiál na ručné práce.
Dielňa – neveľký priestor s pracovným stolom, zverákom, rôznym náradím a materiálom. Dielňu využívajú najmä na prácu s drevom, kovom, kameňom a pod.
Kútik na jedenie – spočíva v niekoľkých stoloch a stoličkách v rohu členitého priestoru. Tu deti jedia desiatu a olovrant, no niektoré aj obed.
Jedáleň – je spoločná so školou Waldorf a deti z Primarie sem chodia spolu jesť. Každý vie, kedy je čas na obed a každý sa môže pridať k skupine, keď sa na obed spoločne odchádza, avšak nikto nie je nútený. Kto zmešká spoločný odchod, príde do jedálne neskôr – ak príde príliš neskoro, už obed nedostane. Obed si vyberajú väčšinou z dvoch možností – svoje objednávky zahlasujú ráno počas pléna.
Exteriér – exteriér alebo vonkajšie prostredie je v učebnom procese rovnako dôležité ako vnútorné. Primaria má k dispozícii záhradu, v ktorej je popri jazierku, kríkoch, stromoch, pieskovisku a drevených jednoduchých preliezkach aj trampolína, ohnisko a balansovacie lano. Deti sa môžu vo vyhradených časových blokoch alebo vo voľnom čase voľne pohybovať po exteriéri.
Telocvičňa – je spoločná s Waldorfskou školou. Telocvik sa vyučuje vrámci časového bloku, kedy deti nemusia robiť len pohybové aktivity, môžu si aj čítať, kresliť, hrať na hudobnom nástroji alebo niečo vyrábať. Skupina detí, ktoré si vybrali telocvičňu, sa dohodne s učiteľmi, čo sa bude v telocvični robiť – napr. v polovici priestoru skupinka hrá futbal, kým v druhej časti sa deti učia narábať s gymnastickým náčiním.
~~~Priebeh vyučovania
Ranný kruh - plénum
Vyučovanie v Primarii začína o 8:30 ranným kruhom – plénom. Plénum sa začína gongom. Na pondelkovom pléne si všetci spolu povedia, ako bude prebiehať celý týždeň. V kruhu sa učitelia k deťom správajú priateľsky, nie je tam citeľná nerovnováha medzi dospelým a dieťaťom. Od detí sa zároveň vyžaduje rešpekt – každý môže hovoriť, keď dostane slovo. V nasledujúcich dňoch týždňa sa deti vždy stretnú na rannom a poobedňajšom pléne a povedia si plán dňa/časti dňa a prípadne ďalšie aktuálne informácie.

Ak má niekto v začínajúcom týždni narodeniny, dostane počas ranného pléna od učiteľa pohľadnicu, na ktorej je obrázok, ktorý ho charakterizuje. Taktiež dostane možnosť vybrať si z narodeninovej misky vzácny kameň (ruženín, kryštál ...). Potom mu spoločne zaspievajú pieseň k narodeninám.

Na piatkovom popoludňajšom pléne uzatvárajú týždeň. Učiteľ ponúkne deťom podnos s hviezdami (tenké drevené hviezdičky namaľované na žlto). Kto chce (dospelý či dieťa), vezme si hviezdu. Potom postupne jeden po druhom, všetci čo držia hviezdy, povedia, čo sa im počas týždňa páčilo, komu alebo čomu chcú hviezdu dať (napr. „Túto hviezdu dávam Jensovi, lebo sa mi veľmi páčil jeho pokus so sopkou.“). Hviezdy symbolicky kladú do stredu kruhu.

Voľba vedúceho týždňa
Na začiatku týždňa si žiaci počas ranného kruhu medzi sebou volia vedúceho, ktorý bude po celý týždeň dohliadať na správanie spolužiakov na hodinách a počas prestávok. Najprv sa prihlásia deti, ktoré sa chcú stať vedúcimi. Potom za nich hlasuje celá trieda a ten, kto má najviac hlasov sa stáva vedúcim. Úloha vedúceho je pre žiakov v škole veľmi dôležitá. Žiak – vedúci dostane do rúk čiastočnú zodpovednosť za celý kolektív a naopak kolektív ho rešpektuje. Vedúci týždňa rieši v škole rôzne situácie, pomáha učiteľom organizovať deti na program, sleduje správanie detí, rieši aj prípadné spory a nedorozumenia. No nielen to, vedúci sa zároveň musí správať tak, aby bol pozitívnym príkladom pre ostatných. Taktiež je to výborná skúsenosť pre ostatných žiakov, ktorí majú možnosť vybrať si svojho vedúceho. Počas týždňa je v pléne každý deň vyčlenený priestor na spätnú väzbu vedúceho týždňa, v ktorej mu deti vyjadrujú svoje postrehy z napĺňania prípadne nenapĺňania jeho funkcie.
Vekové skupiny
Trieda je zmiešaná z detí od 8 do 13 rokov. Škola je prepojená so škôlkou. Keď dieťa v škôlke dovŕši siedmi rok dostane medailu, ktorú si samé vyzdobí. Táto medaila mu dáva možnosť chodiť na pozorovanie na hodiny k starším žiakom. Sám sa rozhodne, kedy sa chce k starším deťom pridať. Kritériá postupu mladších do skupiny starších žiakov sú pozoruhodné: prvou podmienkou je poznať hodiny, druhou prezentovať ľubovoľnú tému alebo malý projekt pred ostatnými. Treťou podmienkou je vedieť sa sústrediť pri vybranej činnosti minimálne 20 minút. Ako náhle sa žiačik rozhodne byť školákom, do škôlky sa už vrátiť nemôže (iba na návštevu počas voľnočasových aktivít v škole). Na vyučovaní sú žiaci rozdelení na dve skupiny. A to staršiu a mladšiu. Mnohé aktivity robia spolu, vtedy sa mladší môžu učiť od starších a starší žiaci majú zároveň istú zodpovednosť za tých mladších. Inokedy majú časové bloky, kedy sú rozdelení - kým sa starší žiaci učia matematiku, mladší môžu robiť pohybové aktivity alebo iné hry. Rôznorodé vekové skupiny sú výhodou napríklad pri tvorení týždenných projektov. Žiaci boli rozdelení na skupiniek po dvoch, jeden starší a jeden mladší žiak.

Akonáhle dieťa dovŕši vek, kedy sa pripravuje do inej základnej školy s vyšším stupňom vzdelania alebo na prijímačky do inej školy, venuje sa mu osobitná pozornosť (príprava). Ako vnímali presun z Primarie do štátnej školy dnes už 22 a 23 ročné deti si môžete prečítať v tomto článku.

Prístup k deťom
Najdôležitejšou zásadou Primarie je, že učiteľ má robiť veci tak, ako to cíti. Ak je spokojný učiteľ (aj v osobnom živote) tak sú spokojní aj žiaci.

Základnou úlohou učiteľa je spoznať deti.

Pri výučbe učiteľ kladie otázky a rôznymi spôsobmi vťahuje deti do novej témy... a potom vníma, pozoruje a spolu s deťmi hľadá odpovede na otázky vynárajúce sa počas vlastného objavovania detí.

Učiteľ sa snaží „nezasahovať“, pokiaľ to nie je nevyhnutné. „Niekedy je veľmi ťažké nastaviť sa tak, aby sme deťom dôverovali a nesnažili sa pomáhať im tam, kde našu pomoc nepotrebujú“ (Judith Kühne, učiteľka v Primarii).

Vyučovanie
Vyučovanie prebieha v rôzne dlhých časových blokoch v doobedňajších a poobedňajších hodinách. Rozvrh je stanovený podľa blokov (doobeda/poobede), ktorých dĺžka sa prispôsobuje preberanej téme. Jednotlivé predmety sa spravidla začínajú spoločným úvodom / vysvetlením témy učiteľom, pričom žiaci sedia v kruhu na koberci pred tabuľou alebo stoja okolo učiteľa a pod. Po úvodnom slove / vysvetlení dostanú žiaci zadanie, ktoré vypracovávajú v rôzne veľkých skupinách, prípadne jednotlivo. Kto vypracuje úlohu za kratší ako stanovený čas, môže sa venovať ľubovoľnej aktivite, ktorá neruší ostatných. (Tu nájdete popis výučby nemeckého jazyka s opisom použitia pomôcky "kompas".)Každý piatok sa vyučovanie prenesie do blízkeho lesa. Deti si berú svoje vreckové nože, zo školy vezmú sekery, pílky, náradie a potraviny na prípravu obeda na ohni. Ide sa v každom počasí. Cesta k prístrešku v lese pri rieke, ktorý si vytvorili postupne deti s učiteľmi, vedie strmým kopcom, blatovým brehom a kúsok aj po kameňoch cez potok. Po ceste si žiaci navzájom pomáhajú prekonávať najnáročnejšie úseky. Každý vie, kedy sa od školy do lesa odchádza – kto nejde naraz s ostatnými, musí za nimi prísť sám. Časť detí pomáha variť obed, ostatní si zatiaľ stavajú v blízkom lese bunkre, alebo zápasia s palicami. Dospelí sa venujú aktivitám podľa ich záujmu. Praktikantka vysvetľuje deťom pravidlá pri boji s palicami – aj deti majú záujem o to, aby ich súboje boli bezpečné. Učiteľ stavia s deťmi pec z vŕbových prútov a z ílu z blízkej rieky. Na prácu detí s nožmi a sekerami nikto priamo nedozerá, ale dospelí sú tu stále prítomní (Článok o Primarii a učení sa nielen v lese, uverejnený v časopise DOBRÁ ŠKOLA, si môžete prečítať tu).

~~~Spôsoby dokumentovania práce žiakov
Denník (Logbuch):
Každý žiak má svoj denník. Starší žiaci si doň v pondelok napíšu učebné ciele, ktoré sa snažia počas týždňa dosiahnuť. Na konci každého dňa si žiaci zapíšu do svojho denníka, na čom počas dňa participovali, na čom pracovali. Na konci týždňa starší źiaci stručne zhodnotia, čo sa im podarilo z naplánovaných cieľov dosiahnuť.
Portfólio:
Z každého projektu si žiaci na záver urobia portfolio. Učitelia robia počas každého projektu bohatú fotodokumentáciu a v posledný deň fotografie vytlačia a dajú ich žiakom k dispozícii. Každý žiak si vyberie fotografiu, ktorá najlepšie odzrkadľuje časť projektu, ktorú chce popísať. Žiaci si vyberajú obrázky činností, ktoré ich najviac zaujali, bavili a pod. K fotkám píšu informácie a ku každému projektu majú uvedené, čo im v rámci neho išlo veľmi dobre a čo slabšie. Portfolio si vypracovávajú aj k pre nich najvýznamnejšej udalosti každého štvrťroka (už bez fotografií). Portfoliá si učiteľ spolu so žiakom prezrie a opraví prípadné gramatické chyby. Každý žiak si portfoliá zakladá do svojho zakladača.
Každý školský rok spoločne vytvárajú portfolio pre celú školu, kde sú zaznamenávané aktivity počas roka, najmä v rámci napĺňania ročnej témy (Tu si môžete stiahnuť dva podklady vedenia portfólia).
Mriežka kompetencií:
Mriežka kompetencií je vytvorená ku každému predmetu, resp. ku každej oblasti kompetencií. Je to obrázok zvieraťa, ktorý je rozdelený na množstvo políčok, v ktorých sú popísané zručnosti/okruhy vedomostí k danej téme. Žiaci si počas individuálnej diskusie s učiteľom postupne vyfarbujú políčka mriežky podľa toho, čo už vedia alebo dokážu. Počas tohto procesu učiteľ nechá žiaka, aby políčka vyfarbil na základe svojich pocitov a názoru. Usmerňuje ho len otázkami k vedomostiam/zručnostiam a povzbudzuje ho. V niektorých mriežkach sú políčka rozdelené na tri časti – žiak si ich vyfarbuje podľa toho, ako dobre/do hĺbky danú vec ovláda. (Tu si môžete stiahnuť prázdnu a vyplnenú mriežku kompetencií pre anglický jazyk.)
Priebežné stanovovanie a hodnotenie cieľov:
Učitelia robia s deťmi priebežné stanovovanie a hodnotenie dosahovania učebných cieľov vo všetkých predmetoch. Deje sa to prostredníctvom rozhovoru, kde dieťa pod vedením učiteľa naplánuje učebné ciele reflektujúce jeho vyzretosť a následne s odstupom času hodnotí svoje vedomosti a zručnosti. Na základe hodnotenia naplánujú nové ciele.
List z pozorovania dieťaťa:
Učitelia počas roka zapisujú zaujímavosti z pozorovania dieťaťa počas vyučovacieho procesu aj voľného času detí. Tento list dávajú na konci roka rodičom.
~~~Riešenie problémových situácií
Používanie neslušných slov:
Ak niekto zo žiakov použije nadávku, „znečistí prostredie slovami“ -> tento problém riešia tým, že dieťa musí niečo v škole upratať nad rámec svojich zvyčajných povinností.
Vyrušovanie:
Ak žiak opakovane vyrušuje počas vyučovania aj napriek napomenutiu vedúceho týždňa alebo učiteľa, učiteľ mu povie „tento priestor ti v tejto chvíli nemá viac čo ponúknuť, môžeš odísť“. Žiak odchádza do inej miestnosti v rámci školy, no po krátkej chvíli sa dobrovoľne vracia a zúčastňuje sa hodiny.
Agresivita:
Ak je niekto zlostný, agresívny, dostane odporúčanie, aby sa šiel vyzúriť von, resp. fyzicky sa vybiť na trampolínu, či do „Gumpy“.
Nedorozumenia a spory medzi deťmi:
Deti si spory riešia medzi sebou a keď je to nevyhnutné, tak najskôr o pomoc požiadajú vedúceho týždňa a potom učiteľa. Ak je učiteľ požiadaný o pomoc, vyzve deti k diskusii a vysvetleniu postoja všetkých strán. Učiteľ načúva a nezasahuje. Ak sa deťom nedarí vyriešiť spor, učiteľ usmerňuje diskusiu, kladie otázky, avšak nerobí sudcu... Nech sa spor vyrieši akokoľvek, učiteľ nikoho neodsúdi a diskusiu ukončí napr. vetou „všetci robíme chyby a aj tak sa máme radi“.
Konflikty medzi deťmi:
Ak niekto niekomu nejakým spôsobom ublíži (alebo sa ho dotkne – nie len fyzicky, ale aj psychicky) – ukrivdený zapíše meno vinníka na zadnú stranu tabule v miestnosti pléna. Je tam informácia o tom, čo urobil a komu. Túto informáciu môže zmazať opäť len ten, kto ju tam napísal – môže to urobiť kedykoľvek počas týždňa. V piatok, keď sa počas pléna tabula otočí, riešia konflikt všetci spolu. Obe strany sú vyzvané, aby povedali svoje stanovisko. Ak ukrivdený uzná, že došlo k náprave (ak to bola len nejaká malá dočasná krivda), obaja si na znak zmierenia podajú ruky a konflikt sa považuje za vyriešený. Ak však ukrivdený naďalej krivdu cíti, môže sa rozhodnúť, že dá vinníkovi ešte jednu šancu. V takom prípade ho vinník musí poprosiť o prepáčenie a podať si s ním ruku. Ak je pocit viny príliš silný, ukrivdený dá vinníkovi kameň – „zlatú skalu“ a zároveň navrhne, ako má vinník svoj skutok odčiniť (napr. za neho uprace dielňu).
Odmietnutie účasti na upratovaní:
Deti pomáhajú s upratovaním spoločných priestorov a rovnako upratujú aj vlastný pracovný priestor. Ak sa niekomu upratovať v na to vyhradenom čase nechce, nemusí... Môže upratať po skončení vyučovania, čo však pre žiakov nie je obľúbená možnosť.
Prekročenie hraníc/porušovanie vnútorných pravidiel školy:
Pokiaľ žiak nejakým spôsobom prekračuje hranice, pedagóg musí zasiahnuť - definitívnym šéfom je v škole samozrejme dospelý. Je to dôležité, lebo niekedy sa stáva, že deti chcú prevziať vedenie. Napr. niekedy pedagóg rozhodne , že „toto“ nie je úplne OK, alebo žiakovi vysvetlí, že „toto“ nie je pre neho v tejto chvíli vhodné. Vždy rozhodnutie pedagóga sprevádza odôvodnenie. V krajnom prípade je nevyhnutný rozhovor s rodičom.
Nedôvera a neochota rodičov:
Ak sa rodičia o prácu dieťaťa v škole nezaujímajú, ak nedôverujú učebným metódam alebo nerešpektujú pravidlá školy, prípadne ak nemajú záujem spolupracovať, ich dieťa musí zo školy odísť. Odchod dieťaťa má samozrejme vplyv na finančnú situáciu školy, no stratégia Primarie je „radšej mať o jedného asistenta menej, ako mať rodičov, ktorí nerešpektujú pravidlá“. (Tu môžete nahliadnuť na príklad "Dodatkovej zmluvy", ktorú rodičia pri vstupe dieťaťa do školy podpisujú spolu s "Malým sprievodcom pre nových rodičov Primarie".)
~~~